#make_AMCU_great_again: кроки для вирішення проблем в АМКУ після Терентьєва№ з/п
Питання, що необхідно вирішити
Опис
Шляхи вирішення та заходи
1
Прозорість роботи АМКУ
Широкому загалу фізичних та юридичних осіб не відомі  напрями діяльності АМКУ, питання, що перебувають у фокусі його уваги, що не забезпечує обізнаність про можливі інструменти захисту порушених прав та громадський контроль у сфері захисту економічної конкуренції.
1. Публікувати на сайті Комітету рекомендацій та пропозиції, що надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, об’єднанням.
 
2. Публікувати на сайті Комітету переліку справ, які перебувають на розгляді Антимонопольного комітету України. Пропонується впровадити так звану «картку справи», що буде містити всю необхідну інформацію про справу, зокрема, відповідальний структурний підрозділ та державний уповноважений, строк розгляду та стадія розслідування у справі. Також, важливим є зазначення в картці справи підстав для продовження строку розгляду справи.
Інформацію в картці необхідно актуалізувати, у разі зміни будь-яких даних по справі.
 
3. Публікувати на сайті Комітету текстів нормативно-правових актів та рекомендаційних роз’яснень, які приймає Комітет
 
Вирішується шляхом прийняття внутрішнього документа – наказу/доручення
2
Усунення надмірного рівня дискреції в реалізації повноважень АМКУ
За законодавством АМКУ має широкі повноваження. Окремі процедури чітко не прописані законом, що дає можливість посадовим особам органу приймати рішення на власний розсуд. Це не забезпечує передбачуваність та відкритість процесів і рішень, що проходять та приймаються АМКУ
 
 
 
1. Визначити строк, протягом якого здійснюється розслідування справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про захист від недобросовісної конкуренції, строку, на який може бути продовжено розслідування таких справ, а також строку проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу.
 
2. Закріпити порядок взаємодії зі сторонами справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про захист від недобросовісної конкуренції, а також фіксації фактів такої взаємодії.
 
3. Закріпити порядок визначення та заміни державних уповноважених, відповідальних за розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про захист від недобросовісної конкуренції.
 
Пункти 1 – 3 вирішуються шляхом прийняття внутрішнього документа – наказу/доручення
 
4. Визначити порядок розрахунку штрафу, який накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про захист від недобросовісної конкуренції.
 
Порядок, що на сьогодні визначений рекомендаційними роз’ясненнями, та не є обов’язковим до застосування, має бути закріплено на рівні нормативно-правового акта.
 
5. Визначити механізм та підходи примусового поділу суб’єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище.
 
Вирішується шляхом прийняття нормативного-правового акта.
3
Відновлення структури територіальних відділень АМКУ та налагодження співпраці з ними
Представлення органів Комітету в кожній області дає можливість оперативно реагувати на заяви та звернення про ознаки порушення, виявляти та припиняти їх. Саме на відділення припадає найбільша частка виявлених та припинених порушень в системі органів Комітету. Утворення міжобласних територіальних відділень Комітету на базі шести існуючих відділень, до яких  приєднано інші відділення, суперечить частині першій статті 12 Закону, відповідно до якої створення Відділень у кожній області є обов’язковим, а міжобласні відділення можуть створюватись за наявності такої необхідності.
1. Скасувати розпорядження Антимонопольного комітету України «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України» від 28.11.2019 р. № 23-рп (зі змінами). Відновити роботу територіальних відділень у всіх областях України, містах Києві і Севастополі.
 
2. Активізація роботи між центральним апаратом та ТВ через надання оперативної методичної допомоги, консультування, формування та поширення практики дослідження і розслідування в окремих сферах, щодо видів порушень, підходів у правозастосуванні  тощо.
 
3. Проведення спільних семінарів, нарад навчання працівників ТВ, ознайомлювальних відряджень тощо.
4
Єдині підходи розгляду справ про порушення законодавства про ЗЕК
Різні структурні підрозділи при вирішенні питання порушення справи та в ході її розслідування, за одним і тим самим видом порушення по різному визначають перелік необхідних доказів, шляхи та джерела отримання інформації. Як наслідок, рішення у справах можуть значно відрізнятися доказовою базою, аналізом отриманої інформації, що також не забезпечує належний захист рішень при їх оскарженні  у судах.
Сформувати та закріпити єдиний підхід розгляду справ про порушення за видами порушень, який визначатиме обов’язкові питання і докази, які мають бути встановлені  та можливі джерела їх отримання в процесі розслідування. Та визначити мінімальний можливий набір доказів, за наявності яких приймається рішення про початок розгляду справи.
 
Вирішується шляхом прийняття внутрішнього документа – інформаційного листа тощо
5
Стимулювання розкриття картельних змов
Картельні змови є найбільш небезпечними та дорогими для українців порушеннями. А однієї декларативної норми в законі про звільнення від відповідальності учасника картелю, який повідомив та надав  органам АМКУ всі необхідні докази недостатньо для ефективного розкриття та розслідування картельних змов. Без чіткого та прозорого порядку дій та гарантій з боку контролюючого АМКУ, жоден порушник добровільно не повідомить про картель та не «здасть» своїх конкурентів. Саме за цією програмою, що вдало практикується в країнах ЄС та США, розкриваються великі картелі та припиняються порушення.
Визначити порядок звільнення та пом’якшення відповідальності учасників картелю що повідомили АМКУ про нього та надали докази
 
 
Вирішується шляхом прийняття нормативно-правового акта для реалізації частини п’ятої статті 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції»
6
Стимулювання направлення органами влади та органами місцевого самоврядування повідомлень про надання державної допомоги суб’єктам господарювання
Ігноруючи вимоги Закону, велика частина надавачів державної допомоги не подають до Комітету повідомлення про нову державну допомогу, яку планують надавати суб’єктам господарювання. Зачасти наслідком надання такої допомоги без оцінки з боку АМКУ, може бути порушення умов конкуренції на ринку
Встановити відповідальність керівників надавачів державної допомоги за недотримання вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» щодо обов’язку подання до Антимонопольного комітету України повідомлень про нову державну допомогу. Наприклад, адміністративну відповідальність керівників з забороною зайняття керівних посад в підприємствах державної та комунальної форми власності.
 
Вирішується шляхом розробки проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»
7
Ефективність механізму попереднього контролю та оцінки впливу на конкуренцію актів та рішень щодо створення та функціонування суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки
Більше 90 % рішень про створення комунальних підприємств не були погоджені з органами АМКУ, хоча повинні обов’язково проходити таку процедуру. Безконтрольне створення суб’єктів господарювання на конкурентних ринках негативно впливає на стан конкуренції на ньому та підвищує рівень корумпованості цих секторів економіки.
1. Визнавати нікчемними нормативно-правові акти та інші рішення щодо створення суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності, які прийняті без попереднього отримання погодження органів АМКУ.
 
2. Визначити підставою для відмови в здійсненні державної реєстрації такої юридичної особи відсутність документа, що підтверджує погодження органом АМКУ проекту рішення щодо його створення.
 
Вирішується шляхом розробки закону про внесення відповідних змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
8
Відсутність посадової особи відповідальної за стан конкуренції на певному ринку, що акумулюватиме та узагальнюватиме інформацію
Відсутність визначення галузевого розподілу за державними уповноваженими по аналогії з структурними підрозділами  не може забезпечити послідовної та ефективної роботи. Структурний підрозділ разом з державним уповноваженим, що закріплений за певною сферою, здатні проводити послідовні дії, акумулювати інформацію та аналізувати і вивчати сферу у ретроспективі.
Закріпити державних уповноважених за ринками і сферами відповідно до галузевого розподілу структурних підрозділів АМКУ
 
Вирішується шляхом прийняття внутрішнього документа – наказу або внесення змін до наказу, яким закріплено галузевий розподіл за структурними підрозділами
9
Належна робота з персоналом, в тому числі в частині стимулювання  та мотивації
 
Ефективність роботи АМКУ залежить не від кількості працівників, а від їх фаховості, бажання продовжувати трудову діяльність саме в стінах АМКУ, мотивованості, кар’єрного зростання. Враховуючи специфічну та дещо вузьку сферу антимонопольного права, досвідчені працівники, що не один рік працюють в органах АМКУ, мають стати найбільш вагомим та цінним ресурсом. Саме тому, значну увагу необхідно приділяти навчанню, підвищенню кваліфікації та мотивації кадрів.
1. Використовувати наставництво з боку досвідчених працівників АМКУ, як спосіб підготовки, навчання та адаптації новопризначених осіб
 
Вирішується шляхом активного та реального використання затверджених положень щодо наставництва
2. Використовувати навчальні та ознайомчі відрядження, в першу чергу закордонні, і як спосіб підвищення рівня знань і як  стимулювання працівників.
 
Вирішується шляхом формування планів та груп відряджень, в тому числі з спеціалістів  АМКУ з урахуванням результату роботи кожного з них та необхідності підвищення кваліфікації.
 
3. Організовувати та забезпечувати участь працівників АМКУ в лекціях, курсах, семінарах тощо, що спрямовані на підвищення кваліфікації працівників, в першу чергу за основними посадовими обов’язками, наприклад у сфері закупівель, державної допомоги, нових підходів у розслідуваннях тощо.
 
4. Формувати професійне вище керівництво (директорів Департаментів) в першу чергу з числа досвідчених та компетентних працівників АМКУ
 
5. Впровадити обов’язкове  навчання нових співробітників та щорічне підвищення працівниками АМКУ своєї кваліфікації відповідно до покладених на них  посадових обов’язків
10
Належне фінансове забезпечення апарату АМКУ
Питання фінансового забезпечення органів АМКУ, передусім в частині оплати праці, працівників вже не перший рік озвучується як критичне. Серед низки інших органів виконавчої влади заробітна плата працівників АМКУ є на одному з найнижчих рівнів. В оглядах ОЕСР з року в рік висвітлюється питання необхідності значного збільшення фінансування АМКУ та розширення персоналу й забезпечення бюджету органу відповідно до важливих завдань АМКУ, обсяг яких постійно зростає.
1. Напрацювати механізм для забезпечення належного фінансування органів АМКУ для можливості виконання ним завдань і повноважень, покладених законом.
Наприклад, шляхом закріплення певного відсотку надходжень державного бюджету, який виділяється на фінансування АМКУ; спрямування частини коштів, що сплачуються за скарги у публічних закупівлях до спеціального фонду бюджету на покриття витрат органів АМКУ.
 
Ініціювання внесення змін до законодавства
 
2. Надавати гідне та справедливе щомісячне фінансове забезпечення всім працівникам органів АМКУ за фактично виконані завдання, з урахуванням інтенсивності
11
Належне інформаційно-технічне забезпечення
Застаріле комп’ютерне та офісне обладнання, а інколи і його відсутність, особливо в територіальних управліннях, не сприяє ефективній роботі органу вцілому.
Забезпечити всіх працівників органів АМКУ сучасною комп’ютерною та офісною технікою, а також програмним забезпечення, необхідними  для ефективного та швидкого виконання обов’язків як безпосередньо на робочих місцях, так і під час виїзних перевірок.
12
Популяризація інструментів конкурентного законодавства як способу захисту порушених прав
Відсутність інформації для широкого загалу стосовно механізмів конкурентного законодавства, не дає можливості юридичним та фізичним особам активно використовувати їх для захисту своїх прав та інтересів
Доносити до широкого загалу юридичних та фізичних осіб інформацію та способи використання інструментів конкурентного права, які можуть використовуватись для отримання компенсації від порушників законодавства (стаття 55 Закону “Про захист економічної конкуренції”) через публікації на офіційному сайті АМКУ, на семінарах тощо.
13
Співробітництво з правоохоронними органами України
Для ефективного, результативного та швидкого виконання завдань органів АМКУ необхідним  є налагодження реальної співпраці з правоохоронними органами. Це забезпечить отримання інформації, необхідної для прийняття рішень, проведення виїзних перевірок тощо.
Налагодити взаємовідносини, що допоможуть отримати оперативний доступ до інформації, необхідної для виконання обов’язків в першу чергу щодо розслідування у справах про порушення та більш ефективного проведення виїзних перевірок.
 
Вирішується шляхом перемовин, укладення меморандумів тощо.
14
Відсутність уніфікованої практики Колегії.
Розробка та прийняття Комітетом узагальнень практики Колегії за окремими категоріями процедур закупівель, що  матиме позитивний ефект на порядок проведення процедур закупівель:
–  учасникам допоможуть сформувати свою позицію, обрати необхідні обґрунтування, спрогнозувати майбутній результат розгляду скарги;
– замовникам допоможуть уникнути встановлення таких вимог, які Колегією визнаються дискримінаційними, а також допоможуть під час розгляду тендерних пропозицій учасників визначитись щодо наявності або відсутності порушень вимог тендерної документації;
– Колегії значно спростять процес розгляду скарги, оскільки міститимуть визначені шляхи вирішення типових питань.
На постійній основі розробляти, затверджувати та публікувати на офіційному сайті  узагальнення практики Колегії за різними сферами/галузями
15
Не забезпечено право суб’єктів оскарження та замовника брати участь в засідання Колегії в режимі відеоконференції.
 
Відсутність реалізації частини 6 статті 18 Закону «Про публічні закупівлі», відповідно до якої суб’єкту оскарження, замовнику надано право брати участь у розгляді скарги, у тому числі шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу, порушує їх права. Питання є актуальним, передусім в період дії карантинних заходів, інших загальнодержавних обмежувальних заходів.
Визначити механізм участі замовника та суб’єкта оскарження процедури публічної закупівлі у розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу.
 
Вирішується шляхом прийняття внутрішнього акта АМКУ або внесення змін до чинного регламенту Колегії.
16
Значне навантаження на Постійно діючу Адміністративну Колегію з розгляду скарг у сфері публічних закупівель.
Державні уповноважені, що входять до складу Колегії/Колегій, у зв’язку з великим навантаженням та браком часу не мають можливості виконувати й інші завдання та обов’язки, визначені Законом.
Внести зміни до Закону України «Про Антимонопольний комітет України», зокрема, статтю 6 викласти у наступній редакції:
«Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та сімнадцяти державних уповноважених, з яких:
8 осіб є державними уповноваженими;
9 осіб є державними уповноваженими – членами постійно діючої адміністративної колегії  Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та виключно здійснюють повноваження, пов’язані з участю в роботі зазначеної колегії».
Також пропонується визначити, що колегію очолює державний уповноважений, який відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам.
Внесення саме таких змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» допоможе уникнути необхідності внесення змін в інші Закони, зокрема, в Закон України «Про публічні закупівлі» та Конституцію України,  оскільки такі зміни не суперечитимуть положенням чинного законодавства.
При цьому, Колегія буде формуватись з трьох державних уповноважених-членів постійно діючої адміністративної колегії  Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних, обов’язки яких будуть стосуватись виключно Колегії та питань, пов’язаних з її роботою. Такий підхід сприятиме функціонуванню Антимонопольного комітету.
Крім того, виключення із положення Закону норми про те, що головою Колегії може бути виключно Голова Комітету та його заступники, забезпечить безперебійне функціонування Колегії, оскільки Голова Колегії обиратиметься серед державних уповноважених-членів Колегії шляхом внутрішнього голосування.
17
Проблема кадрового складу департаменту оскарження у сфері публічних закупівель
Департамент оскарження рішень у сфері публічних закупівель (надалі – Департамент) – профільний департамент Антимонопольного комітету, який забезпечує роботу Колегії шляхом підготовки матеріалів за скаргою, проектів рішень, публікації рішень Колегії на веб-порталі Уповноваженого органу.
Тому, забезпечення цього Департаменту кадровим складом у належній кількості матиме значний позитивний ефект на діяльність Колегії.
На сьогодні, в Комітеті функціонує два Департаменти, які за кадровим розписом повинні мати по два директори, по чотири відділи, по чотири начальника відділу та відповідно їх заступників.
Такий порядок роботи департаменту не вбачається ефективним, оскільки наявність одночасно двох департаментів та двох директорів департаментів ставить під сумнів можливість ефективної взаємодії та єдиної і уніфікованої роботи з підготовки матеріалів для засідання Колегії.
Варто зауважити, що порядок роботи Департаменту оскарження значно відрізняється від порядку роботи всіх інших департаментів у зв’язку із високим навантаженням та обмеженими строками виконання завдань. Задля швидкої та ефективної роботи, попереднього аналізу скарг та документообігу повинен бути безпосереднім елементом структури Департаменту оскарження та перебувати під керівництвом директора департаменту, який в свою чергу визначає коло задач для працівників та контролює їх виконання.
На сьогодні на одного працівника відділу розгляду скарг щоденно розподіляється навантаження в кількості від 5 до 9 скарг. Для повної, об’єктивної та якісної підготовки матеріалів  за скаргою для розгляду Колегією працівнику необхідно від 1,5 до 3 годин робочого часу в залежності від складності скарги. Зараз з такою кількістю скарг на одного працівника, лише для підготовки скарг для розгляду Колегією на наступний робочий день, працівник повинен витрачати до 27 годин з 8 денного робочого дня. Крім підготовки скарги, значну частину робочого часу працівник витрачає на безпосередню присутність на Колегії під час розгляду підготовленої ним скарги. Також працівниками витрачається час на підготовчі і організаційні аспекти роботи. За таких умов, працівники відділів розгляду скарг на сьогодні працюють в критичних умовах та часто закінчують свій робочий день після опівночі. Від цього, значно знижується якість та ефективність підготовки матеріалів за скаргою.
1. Об’єднати два департаменти в один із відповідним збільшенням кадрового складу в двічі.
2. Покласти на начальників відділів та їх заступників обов’язки щодо безпосереднього контролю за діяльністю співробітників департаменту (спеціалістів) в межах конкретного відділу.
3. Забезпечити наявність в межах департаменту відділу попереднього аналізу скарг та документообігу. Такий відділ протягом довгого часу існував у межах Департаменту, проте керівництвом Комітету було прийнято рішення про його розформування та переведення працівників до Департаменту організаційної роботи.
4. Збільшити кількість працівників в межах відділів розгляду скарг.
5. Навчати працівників.
18
Відсутність програмного та системного підходу щодо виконання повноважень АМКУ, як уповноваженого органу з питань державної допомоги, а також подальшого розвитку системи моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання.
 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 102-р «Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання та реалізації положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», прийняте ще урядом М.Азарова, вже давно себе вичерпало.
На його заміну, жодного нового коротко- середньо- або довгострокового програмного документу не розроблено.
Єдиний пріоритет Комітету у цьому напрямку («Удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері конкурентного права»), визначений у Звіті Антимонопольного комітету України за 2019 рік, є недостатнім та не спроможним забезпечити подальший розвиток системи.
1. Визначити короткострокові та середньострокові пріоритети та плани подальшого розгортання та розвитку системи моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання на рівні Кабінету Міністрів України.
2. Розробити детальний план Комітету з виконання програми розгортання та розвитку системи моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання.
Вирішується шляхом розробки та внесення на розгляд КМУ проекту розпорядження щодо затвердження актуального   плану подальшого розгортання та розвитку системи моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні.
Та шляхом розробки, прийняти та виконання внутрішнього документу Комітету – наказу/плану/доручення.
19
Оновлення Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
Після прийняття Закону, Комітет, з урахуванням зауважень, наданих європейськими експертами, розпочав підготовку законопроекту, яким передбачалось вдосконалення Закону. Трирічна практика застосування Закону також виявила низку положень Закону, які потребують вдосконалення.
Крім того, за час дії Закону, було прийнято низку законів, якими певні сфери виключено зі сфери дії Закону.
1. Актуалізувати текст проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», провести широке громадське обговорення та погоджень з зацікавленими органами, забезпечити подання законопроекту на розгляд КМУ.
 
Вирішується шляхом подання на розгляд КМУ оновленого проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».
20
Відновлення роботи Комітету з розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів з питань державної допомоги суб’єктам господарювання.
Останній підзаконний нормативно-правовий акт, який регулює питання надання державної допомоги суб’єктам господарювання, був прийнятий ще 24.10.2019.
 
1. Відновити процедури розроблення, завершити розпочаті погодження проектів постанов КМУ щодо затвердження критеріїв оцінки допомоги на захист навколишнього природного середовища, допомоги на підтримку окремих галузей економіки.
 
2. Спільно з іншими органами розробити проект постанови КМУ щодо затвердження критеріїв оцінки допомоги на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19.
 
 
2Вирішується шляхом внесення на розгляд КМУ відповідних проектів постанов КМУ
21
Роз’яснювальна робота з питань державної допомоги суб’єктам господарювання.
Останнє узагальнене роз’яснення Комітету з питань державної допомоги було надано ще 13.09.2018.
Тексти індивідуальних роз’яснень Комітетом не оприлюднюються. Узагальнення практики Комітету у сфері державної допомоги не здійснюється.
 
Необхідним є:
– відновлення практики АМКУ з надання узагальнених роз’яснень з актуальних питань державної допомоги суб’єктам господарювання;
– започаткування практики оприлюднення текстів індивідуальних роз’яснень з питань державної допомоги суб’єктам господарювання;
-започаткування  узагальнення практики Комітету у сфері державної допомоги, а також періодичного оприлюднення її результатів.
1. Надати узагальнені роз’яснення з актуальних питань державної допомоги суб’єктам господарювання.
 
2. Оприлюднити надані раніше індивідуальні роз’яснення з питань державної допомоги суб’єктам господарювання, а також забезпечити оприлюднення таких роз’яснень у подальшому.
 
3. Здійснити узагальнення практики Комітету у сфері державної допомоги, оприлюднити її результати та забезпечити періодичне здійснення таких заходів у майбутньому.
22
Функція моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання здійснюється Комітетом пасивно.
Комітет не розпочинає розгляду справ про державну допомогу за власною ініціативою.
Започаткувати практику ініціативного пошуку та  перевірки Комітетом інформації про незаконну державну допомогу.
Зосередитись на розгляді справ про державну допомогу, яка чинить відчутний негативний вплив на конкуренцію.
1. Проаналізувати закони та підзаконні акти, прийняті з 02.08.2017, які містять ознаки державної допомоги та щодо яких Комітет не приймав рішення про допустимість державної допомоги.
 
2. Проаналізувати програми підтримки суб’єктів господарювання, які існували на день набрання чинності Законом, про які до Комітету не було подано відповідних повідомлень.
 
3. Започаткувати відстеження реєстрації законопроектів, які містять ознаки державної допомоги, та щодо яких Комітет не отримував відповідних повідомлень.
 
4. Провести інформаційну кампанію щодо стимулювання суб’єктів господарювання до повідомлення про ймовірну незаконну державну допомогу.
23
Витрачання ресурсів Комітету на розгляд значної кількості повідомлень, які стосуються програм державної підтримки, які не становлять державної допомоги.
З урахуванням трирічної практики застосування Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», Комітет володіє достатньою інформацією щодо типових програм та заходів державної підтримки та державної допомоги, які не чинять істотного негативного впливу на конкуренцію. Надавачі такої державної допомоги можуть бути звільнені від обов’язку  повідомлення Комітету про нову державну допомогу.
1. Прийняти розпорядження Комітету про встановлення звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу окремих груп надавачів категорій державної допомоги, визначених частиною другою статті 6 Закону.
2. Провести роз’яснювальну інформаційну кампанію серед надавачів державної допомоги щодо випадків, коли надсилати Комітетові повідомлення про нову державну допомогу не потрібно.Источник – nashigroshi.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *